Naar  HansAnders.be

Reglement Hans Anders – hagel wedstrijd

Artikel 1 – Naam en organisator van de wedstrijd
Door deel te nemen aan de hagel wedstrijd gaat u akkoord met onderstaand reglement en de voorwaarden. De wedstrijd wordt georganiseerd door Hans Anders België, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna te noemen: Hans Anders, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Runkstersteenweg 247 B/2.01 te Hasselt.

Artikel 2 - Deelnemingswijze
Deelneming aan de wedstrijd vermeld in artikel 1 is uitsluitend mogelijk via de website van Hans Anders, een specifieke website beheerd door Hans Anders, via de Facebookpagina van Hans Anders. Geen enkele deelneming die wordt ingediend per brief of via een ander communicatiemiddel wordt in aanmerking genomen.

Artikel 3 - Looptijd van onderhavige wedstrijd
De wedstrijd start op 03 december 2018 om 12:00 en eindigt op 13 januari 2019 om 23:59. Laattijdige deelnemingen worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 4 - Deelnemingsvoorwaarden

 1. De betreffende wedstrijd is gratis. Er mag aan worden deelgenomen door alle meerderjarige natuurlijke personen (+18 jaar) die in België verblijven.
 2. Per wedstrijd wordt er slechts één deelneming per persoon en per IP-adres aanvaard. Om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd, en op straffe van uitsluiting, moet een deelnemer zijn persoonlijke gegevens kenbaar maken en antwoorden op de gestelde vragen of een spel uitspelen, etc., in het Nederlands.
 3. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een winnaar leidt tot zijn uitsluiting uit de wedstrijd en/of het afnemen van zijn prijs, zonder dat de winnaar in kwestie daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.
 4. Werknemers van Hans Anders mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.


Artikel 5 – Verloop van de wedstrijd

 1. De gebruiker moet eerst het spel vervolledigen om daarna de schiftingsvraag te beantwoorden. Een schiftingsvraag wordt gesteld om de winnaar(s) aan te duiden tussen de deelnemers die het spel uitgespeeld hebben. Een jury wijst dan op soevereine wijze, op basis van een rangschikking, de winnaars aan, d.w.z. de deelnemers die op de schiftingsvraag het juiste antwoord hebben gegeven, of dit juiste antwoord het dichtst hebben benaderd.
 2. In het geval van een ex-aequo bij de antwoorden op de schiftingsvraag, zullen de winnaars bepaald worden op basis van de chronologische volgorde waarin de antwoorden op de schiftingsvraag zijn binnengekomen.
 3. Afgezien van hetgeen wordt gepost op de website of andere kanalen gebruikt door Hans Anders en van de mededelingen die worden gedaan aan de winnaar(s), wordt er over de wedstrijd geen enkele informatie van welke aard ook uitgewisseld per brief, telefonisch, per e-mail of via de sociale media. In die context mag de ontstentenis van communicatie vanwege Hans Anders absoluut niet worden beschouwd als de aanvaarding van een of ander standpunt van een deelnemer.


Artikel 6 – Uitsluiting
In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog, behoudt Hans Anders zich formeel het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelneming aan een wedstrijd en/of aan andere wedstrijden van Hans Anders. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht van Hans Anders om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van de betrokken deelnemer(s).

Artikel 7 – Verwittiging van de winnaar(s)

 1. De winnaar(s) wordt/worden persoonlijk verwittigd, en uitsluitend per telefoon, per e-mail of per post, naar keuze van Hans Anders.
 2. Hans Anders zal ervoor zorgen dat de winnaar(s) uiterlijk binnen een maand na het einde van de betreffende wedstrijd wordt/worden verwittigd. Onder geen enkel beding kan de prijs worden geruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Het is de winnaar(s) verboden de prijs door te verkopen.


Artikel 8 – Prijzen van de wedstrijd

 1. De prijzen van de wedstrijd worden duidelijk en gedetailleerd beschreven op de website en hieronder. In totaal zijn er 21 prijzen te winnen. Deelnemers moeten eerst minstens 50 punten halen op het hagelspel. Nadien worden de winnaars bepaald door het antwoord op de schiftingsvraag. De persoon die het juiste aantal deelnemers geraden heeft of er het dichtste bij zit krijgt de eerste prijs. De andere 20 prijzen worden op dezelfde manier gewonnen. De persoon die het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zit na de eerste winnaar krijgt prijs #2, de persoon die het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zit na de tweede winnaar krijgt prijs #3, enzovoort tot alle prijzen verdeeld zijn.
  1. Hoofdprijs: Keuze tussen een reis of elektrische fiets beiden t.w.v. € 2.000
  2. Bongo Bon - Eropuit in Europa, 3 dagen t.w.v. € 179,90
  3. Bongo Bon - Gastronomisch Dineren t.w.v. € 89,90
  4. Bongo Bon - Puur Avontuur t.w.v. € 59,90
  5. Bongo Bon - Relaxen met Twee t.w.v. € 79,90
  6. Bongo Bon - Ontbijt met Bubbels t.w.v. € 29,90
  7. Kinepolis Filmdoosje met 2 bioscoopticketten + 1 food & drink voucher (€27,80 / doosje)
  8. Kinepolis Filmdoosje met 2 bioscoopticketten + 1 food & drink voucher (€27,80 / doosje)
  9. Kinepolis Filmdoosje met 2 bioscoopticketten + 1 food & drink voucher (€27,80 / doosje)
  10. Bril naar keuze (incl. glasbehandeling) in een Hans Anders verkooppunt - indien winnaar geen bril draagt: te wisselen voor zonnebril
  11. Bril naar keuze (incl. glasbehandeling) in een Hans Anders verkooppunt - indien winnaar geen bril draagt: te wisselen voor zonnebril
  12. Bril naar keuze (incl. glasbehandeling) in een Hans Anders verkooppunt - indien winnaar geen bril draagt: te wisselen voor zonnebril
  13. Gratis glazen in een Hans Anders verkooppunt
  14. Gratis glazen in een Hans Anders verkooppunt
  15. Gratis glazen in een Hans Anders verkooppunt
  16. Zonnebril naar keuze (al dan niet op sterkte) in een Hans Anders verkooppunt
  17. Zonnebril naar keuze (al dan niet op sterkte) in een Hans Anders verkooppunt
  18. Zonnebril naar keuze (al dan niet op sterkte) in een Hans Anders verkooppunt
  19. Oordoppen op maat in een Hans Anders verkooppunt
  20. Oordoppen op maat in een Hans Anders verkooppunt
  21. Oordoppen op maat in een Hans Anders verkooppunt
 2. In het geval van overmacht in haar hoofde verbindt Hans Anders zich ertoe om de prijs/prijzen van de wedstrijd te vervangen door een andere prijs/prijzen, hetzij van een gelijke waarde, hetzij van een hogere waarde. Tevens verbindt Hans Anders zich ertoe om die alternatieve prijs/prijzen binnen een redelijke termijn naar de winnaar te verzenden.


Artikel 9 – Verzending van de prijs

 1. Hans Anders kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs tijdens zijn verzending verloren raakt.
 2. Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, geen reactie van de winnaar op de aankondiging dat hij heeft gewonnen, ...), of wanneer een deelnemer geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege Hans Anders om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door de desbetreffende deelnemer opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem één week de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen. Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest de desbetreffende deelnemer elk recht op zijn prijs.
 3. Indien de prijs bestaat uit een toegangskaart, een voorbehouden plaats, een ticket, enz. voor een evenement op een specifieke datum, dan wordt die prijs door Hans Anders sowieso niet langer bewaard dan tot op de einddatum van het desbetreffende evenement.
 4. Er wordt maximum één prijs per postadres en/of per IP-adres toegekend.


Artikel 10 - Verantwoordelijkheden

 1. Hans Anders behoudt zich het recht voor om een wedstrijd hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar niet uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, in gevallen van overmacht of bij wijziging van het reglement of de deelnemingsvoorwaarden. Wanneer er zich een wijziging, een uitstel, een inkorting of een annulering zou voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan de wedstrijd noch andere personen enig recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 2. Wie aan een wedstrijd deelneemt, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het netwerk.
 3. Noch Hans Anders zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij in het kader van een wedstrijd een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd:
  • gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet
  • de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van het mobiele netwerk
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen
  • organisatie van een wedstrijd, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan een wedstrijd, de bepaling van de winnaar en de toekenning van de prijs.
  • om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software
  • om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de wedstrijd.
 4. Hans Anders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke functioneringsstoornis dan ook, van de uitsluiting van deelnemers of van de beëindiging van een wedstrijd, om welke reden dan ook. Elke deelnemer aan een wedstrijd is verplicht om alle vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging. Zowel het inloggen op de website van de betreffende actie als de eigenlijke deelneming aan een wedstrijd ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.
 5. Evenmin kan Hans Anders aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van een wedstrijd wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van Hans Anders.
 6. Over de vragen en de wedstrijd wordt er geen enkel geschil in aanmerking genomen.Artikel 11 – Bescherming van het privéleven en van het beeldrecht

 1. Elke deelnemer aan deze wedstrijd aanvaardt dat haar/zijn persoonsgegevens worden bewaard door Hans Anders en dit zolang als nodig voor het beheer van de wedstrijd. Indien de deelnemer daarvoor een toestemming heeft gegeven, kunnen zijn gegevens, binnen de grenzen van deze toestemming, worden gebruikt voor marketing doeleinden en voor het toesturen (onder meer via email) van: informatie met betrekking tot producten en acties, allerhande commerciële informatie, newsletters, wedstrijden en promotionele aanbiedingen met betrekking tot producten van Hans Anders. De verzamelde persoonsgegevens worden door Hans Anders beschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
 2. Indien de winnaar van onderhavige wedstrijd daarmee instemt, worden zijn persoonlijke gegevens desgevallend bekendgemaakt op de website van Hans Anders of op om het even welke andere communicatiedrager, dit binnen de grenzen van de toestemming en eenmalig in het kader van de desbetreffende wedstrijd.
 3. Elke deelnemer aan onderhavige wedstrijd heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens na opvraag. Hij heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan. De deelnemer kan daartoe contact opnemen met: klantendienst@hansanders.be. De deelnemer die zich verzet tegen het gebruik of de verwijdering vraagt van gegevens die noodzakelijk zijn voor de deelname aan de wedstrijd, wordt noodgedwongen geannuleerd door Hans Anders.Artikel 12 – Aanvaarding van het reglement
Wie aan een wedstrijd deelneemt, stemt in met het reglement en de deelnemings- en andere voorwaarden vermeld op het gebruikte kanaal voor die wedstrijd en voorts ook met alle beslissingen die door Hans Anders zouden kunnen worden genomen om de promotieactie vlot te laten verlopen.

Terug